استودیو جوزف والش برای تدی آبرامز ریل هادی مجسمه سازی می سازد

منبع: https://www.dezeen.com/2024/05/22/joseph-walsh-teddy-abrams-louisville-orchestra-conductors-rail/