ساخت و ساز بر روی آسمان خراش های SOM در سایت شیکاگو اسپایر آغاز می شود

منبع: https://www.dezeen.com/2024/03/05/400-lakeshore-chicago-construction-som-skyscrapers/