صندوق بین‌المللی پول: هند و چین نیمی از رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند


تهران- ایرنا- گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که آسیا و اقیانوسیه حدود ۷۰ درصد از رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ را بر عهده خواهد داشت و هند و چین نیمی از رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099393/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط مریم مجیدی نژاد

مریم مجیدی نژاد