طبق گزارش ها، عربستان سعودی این هفته مجوز “نیروی کشنده” را برای ترخیص نئوم صادر کرد

منبع: https://www.dezeen.com/2024/05/11/saudi-arabia-lethal-force-clear-land-neom/