عمر عقیل “فانتزی حسی” را به نوار نیویورک “Only Love Strangers” می آورد

منبع: https://www.dezeen.com/2024/06/30/only-love-strangers-bar-restaurant-lower-east-side-omar-aqeel/