معماری کوینژی خانه اسکی کانادایی با چوب سرو را پوشانده است

منبع: https://www.dezeen.com/2024/06/19/quinzhee-architecture-stilted-canadian-ski-house/