نمایشگاه لوازم جانبی “اشیایی که ما را شکل می دهند” را بررسی می کند

منبع: https://www.dezeen.com/2024/05/31/paraphernalia-exhibit-objects-shape-us-during-nycxdesign/