نورگیرهای هاله ای شکل خانه توسط معماران Tamara Wibowo را روشن می کند

منبع: https://www.dezeen.com/2024/04/05/halo-house-indonesian-home-tamara-wibowo-architects/