کلبه‌های سنتی به عقب‌نشینی کوه اوکراین توسط باشگاه Sanina Arch اطلاع می‌دهند

منبع: https://www.dezeen.com/2024/03/16/krasnyk-house-mountain-retreat-ukraine/