استودیو موازی کتابخانه مریم را برای دانشجویان جوان در زنگبار ایجاد می کند

منبع: https://www.dezeen.com/2024/05/05/parallel-studio-mariams-library-zanzibar/