“تعریف جامع ایتالو روتا از معماری امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.”

منبع: https://www.dezeen.com/2024/04/16/italo-rota-obituary-carlo-ratti-opinion/